Upravit stránku

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné dodací a platební podmínky společnosti ABRASIV a.s.

1. Všeobecně

1.1. Tyto všeobecné dodací a platební podmínky uplatňuje a.s. ABRASIV (prodávající) u všech dodávek a služeb svým zákazníkům (kupujícím), pokud není v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
1.2. Veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím budou řešeny ve smyslu Všeobecných dodacích a platebních podmínek, byť vlastní kupní smlouvy nebudou mít obligatorně písemnou formu.
1.3. Kupující je povinen se při první objednávce prokázat výpisem z obchodního rejstříku nebo živnostenským listem, na jehož základě již v budoucnu bude oprávněn nakupovat na svůj účet v souladu s bodem 1.2.
1.4. Prodávající se zavazuje chránit osobní data zákazníků před zneužitím.
1.5. Ve smyslu zákon a č.256/1992 Sb. v novelizovaném znění je zaručena bezpečnost údajů v informačním systému.


2. Nabídky a objednávky

2.1. Nabídky jsou platné v době výslovně v nabídce uvedené. Pokud tato lhůta není uvedena, platí nabídka 30 dnů od data vystavení.
2.2. Zasílané prospekty a katalogy a v nich uváděné technické parametry, vyobrazení a jiné údaje mají pouze informační charakter a podléhají změnám, vyplývajícím z konstrukčního a technologického vývoje dodávaných výrobků.
2.3. Objednávky zaslané mailem nebo přes e-shop jsou písemně potvrzovány, ostatní ne, pokud si to kupující výslovně nevyžádá, resp. pokud to nevyžaduje charakter objednaného zboží. Objednávku prodávající akceptuje jako závaznou a den jejího přijetí se považuje za den uzavření kupní smlouvy.
2.4. Vzorky jsou zasílány proti úhradě, pokud není dohodnuto jinak.


3. Ceny

3.1. Zboží je expedováno za ceny platné v den přijetí objednávky, pokud není stanoveno v kupní smlouvě jinak.
3.2. Ceny jsou stanoveny na úrovni „sklad Mladá Boleslav“, tzn. bez přepravních nákladů od prodávajícího ke kupujícímu. Konkrétní způsob dopravy objednaného zboží volí prodávající, pokud si jej kupující výslovně nepředepíše nebo nedohodne v objednávce jinak.


4. Platební podmínky

4.1. Vystavené daňové doklady prodávajícím mají zpravidla splatnost 14 dnů ode dne vystavení.
4.2. Majetková práva k dodanému zboží přechází na kupujícího teprve úplným zaplacením fakturované hodnoty dodávky.
4.3. Pokud kupující neuhradí hodnotu dodávky uvedenou na daňovém dokladu ve stanoveném termínu, je povinen platit pokutu z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý započatý den prodlení, počínaje třetím pracovním dnem po uplynutí splatnosti předmětného daňového dokladu.
4.4. Strana kupující souhlasí s tím, že dohodnutou kupní cenu uhradí straně prodávající ihned po obdržení příslušné proforma faktury před okamžikem dodání, případně na dobírku při poskytnutí skonta ve výši 2% z ceny bez DPH pokud se smluvní strany případ od případu nedohodnou jinak.


5. Dodávky

5.1. Snahou prodávajícího je zabezpečit splnění uzavřené kupní smlouvy do 5 dnů ode dne převzetí, pokud není písemně dohodnut jiný termín.
5.2. Za den splnění kupní smlouvy a za den zdanitelného plnění je považován den, kdy prodávající předal zboží adresované kupujícímu prvnímu veřejnému přepravci nebo poště, včetně zásilek na dobírku, nebo předal kupujícímu v místě jeho sídla. Za kupujícího je považována rovněž osoba, prokazatelně jednající jménem kupujícího.
5.3. Není-li v písemné kupní smlouvě uvedeno jinak, jsou dílčí dodávky povoleny. Na každou dílčí dodávku je pak vystaven samostatný daňový doklad (faktura) a z tohoto pohledu je dílčí dodávka chápána jako samostatný obchodní případ.
5.4. Dohodnutý termín plnění i termín písemně odsouhlasený v kupní smlouvě, bude posunut o dobu mimo dosah a vliv prodávajícího nebo jeho subdodavatelů, zejména pak okolnosti všeobecně označované jako „vyšší moc“.
5.5. Smluvní strany uzavírají dohodu o tom, že pro případ prokazatelného prodlení strany prodávající oproti smluvně uzavřené dodací lhůtě, po oboustranné dohodě omezují nárok strany kupující na náhradu škody vzniklý a prokázaný v příčinné souvislosti s tímto prodlením, maximálně do výše 5% z dohodnuté kupní ceny pozdní dodávky.


6. Rizika a pojištění

6.1. Veškerá rizika přecházejí na kupujícího předáním předmětu plnění veřejnému dopravci, kupujícímu v místě sídla prodávajícího, poště nebo kupujícímu v jeho sídle zástupcem/zaměstnancem prodávajícího.
6.2. Prodávající je nápomocen kupujícímu při sjednávání náprav, odstranění vzniklých škod apod.
6.3. Předmět plnění není prodávajícím samostatně a zvlášť pojištěn.


7. Reklamace a záruky

7.1. Reklamace na vadné nebo nekompletní dodávky je nutno provádět ihned po dodávce, písemně na adresu prodávajícího.
7.2. Záruka na výrobky a součástky podléhající běžnému opotřebení provozem se neposky-tuje.
7.3. Na předměty dlouhodobé spotřeby, jsou-li používány v souladu s návodem k použití a k účelu, ke kterému jsou určeny, je poskytována záruka 6 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud smlouva má písemnou formu, lze záruku za zboží stanovit v této smlouvě odlišně.
7.4. Během záruční doby prodávající bezplatně provede opravu nebo výměnu dílů, které znemožní nebo sníží užitnou hodnotu předmětu kupní smlouvy, s výjimkou dílů, podléhajících opotřebení.
7.5. Kupující poskytne nezbytný čas, součinnost a příležitost pro splnění záručních povinností. Pokud toto neučiní, je prodávající zproštěn záručních závazků.
7.6. Jestliže uplyne přiměřená doba pro odstranění závady a závada trvá, jestliže nelze provést podstatné zlepšení reklamovaného výrobku, je kupující oprávněn požadovat slevu na fakturované ceně.


8. Závěrečná ustanovení

8.1. V detailech, výslovně neuvedených v těchto Všeobecných dodacích a platebních podmín-kách, se partneři řídí Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění), ev. předpisy jej doplňujícími.


Tyto podmínky vstupují v platnost dne 2.1.2014

Proč si vybrat ABRASIV?

  • široký sortiment s ověřenou kvalitou
  • technické poradenství
  • testování produktů u zákazníka
  • vlastní servis pro dodávané nářadí
  • možnost nákupu přes e-shop
  • expedice do 24 hodin
  • dodávky po celé ČR
Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti